TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG THÁP

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp; có chức năng tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh các chính sách xúc tiến về thương mại, du lịch và đầu tư; tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trên địa bàn Tỉnh, thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với Trung tâm Phát triển du lịch Tỉnh quảng bá du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !