Chi phí tham gia

1. Kinh phí quản lý, tổ chức hoạt động:

a) Đối với Cục Xúc tiến thương mại: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Xúc tiến thương mại theo kế hoạch hàng năm; tài trợ (nếu có) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với các Trung tâm: Ngân sách của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp theo kế hoạch hàng năm; tài trợ, đóng góp (nếu có) của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của địa phương tham gia website TMĐT Buyvietnam.com.vn; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi phí tham gia:

a) Doanh nghiệp được lựa chọn tham gia website TMĐT Buyvietnam.com.vn được hoàn toàn miễn phí duy trì tài khoản Thành viên (phí Thành viên);

b) Các chi phí gồm chi phí quảng cáo, đại diện kỹ thuật (Thành viên ủy quyền cho Trung tâm, đơn vị có chuyên môn tiến hành quản trị và thực hiện các thao tác kỹ thuật, cập nhật thông tin trên tài khoản của mình), đào tạo sử dụng, tư vấn pháp lý, hỗ trợ thương mại; xác thực doanh nghiệp nước ngoài và các chi phí khác có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.